ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รางวัลผลงานวิจัยระดับดี) ภายใต้หัวข้อผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา” ซึ่งเป็นการศึกษาระบบอภิบาลยา (Pharmaceutical Governance) ผ่านกรอบแนวคิดธรรมภิบาล มุ่งพิจารณาความเสี่ยงต่อธรรมภิบาลยาอย่างรอบด้าน เพื่อช่วยระบุประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและครอบคลุมใน 3 ขั้นตอน เกี่ยวกับการคัดเลือก การจัดซื้อยา และการบริหารยาในระดับสถานพยาบาลของรัฐ โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า