ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”


          วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ภายใต้ โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” โดยได้รับเกียรติจาก นายภควัต อัจฉริยปัญญา (รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และแนะนำภาพรวมความเป็นมาของโครงการ

จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานและโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่น่าสนใจ ได้แก่

  • “การเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส” โดย คุณพงศกร มงคลหมู่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา)
  • “แก่งจันทร์โมเดล แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก” โดย คุณสมชาย ระติเดช (ประธานโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ และผอ.โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย)
  • “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน” โดย ผศ.วรรณา เทียนมี (ผู้เชี่ยวชาญการสอนแนวทางทวิภาษา/พหุภาษา มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์)

จากนั้น เป็นการสรุปบทเรียนจากการสัมมนาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ โดย ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

          ส่วนในภาคบ่าย เป็นการนำเสนอโครงงานที่น่าสนใจเช่นกัน ได้แก่

  • “เด็กพิเศษ : แนวทางการจัดการเรียนร่วม” โดย รศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต (สาขาวิชาปฐมวัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  • “การเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบ” โดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล (รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด)
  • “การอุดหนุนการศึกษาสำหรับเด็กทุกช่วงวัย” โดย คุณกนกจิต ตาคำ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 

และในช่วงท้าย เป็นการสรุปบทเรียนจากการสัมมนาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ 

          วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ออกแบบการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่ของตน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม รวม 10 แห่ง ที่อยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่ของตน จึงได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า