ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 7


พิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น การศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน รวมถึงด้านการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบในวงกว้างมากขึ้น โดยในเดือนมกราคม กิจกรรมดังกล่าว ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนปทุมคงคา ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 260 คน 2.โรงเรียนราชดำริ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 มีผู้เข้ากิจกรรมทั้งสิ้น 425 คน และ 3.โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2559 มีผู้เข้ากิจกรรมทั้งสิ้น 451 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม มีรวมทั้งสิ้น 1,136 คน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า