ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 3


8 มีนาคม 2559 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมบรรยายในหัวข้อ "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในประเด็นของการเป็นผู้นำที่ดี รวมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการดำเนินรอยตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ จากนั้น ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำหลักสูตร พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาอบรม นอกจากนั้นในช่วงบ่าย นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม โดยอาจารย์สทาศัย พงษ์หิรัญ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า