ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA เข้าพบเลขาธิการ


วันที่11 มี.ค.59 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เข้าพบ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ สถาบันพระปกเกล้า เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันเนื่องมาจากได้เล็งเห็นว่าสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า