ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 5 นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกกล้า จัดทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ กำหนดขอบเขตหัวข้อโครงงานมุ่งเน้นประเด็น "ผู้นำกับความรับผิดชอบต่อสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรบสามารถประมวลองค์ความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติจริง มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่กรณีศึกษาในประเด็นที่คนในชุมชนจะได้รับประโยชน์ พร้อมฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำที่มีจิตสาธารณะ การจัดทำโครงงานแบ่งเป็น 10 กลุ่ม มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำทั้งหมด 20 คน โดยแต่ละกลุ่มเลือกพื้นที่กรณีศึกษาเองตามความสนใจ มีการลงพื้นที่พูดคุย สังเกตการณ์ และปฏิบัติร่วมกับคนในชุมชนโดยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมามีการจัดเวทีนำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ แต่ละกลุ่มนำเสนอที่มา วัตถุประสงค์ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ โดยมีคณะกรรมการให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มเติมแก้ไข ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสยาม เศรษฐบุตร ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด และนางกรรณิการ์ จรัส อุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท พรอตเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัดหัวข้อโครงงานกลุ่ม 10 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 โครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนอาชีวะผ่านการพัฒนากายอุปกรณ์ต้นแบบแก่ทหารผ่านศึก กลุ่มที่ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านท้ายหนอง ตามพระราชดำริ กลุ่มที่ 3 โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและโรงงาน กลุ่มที่ 4 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนให้พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดแวะพักและตลาดสดน่าซื้อในชุมชนส้มสุกพระพุทธบาท จ.เชียงใหม่ กลุ่มที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ขยายโอกาส เพื่อชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มที่ 6 โครงการสร้างผู้นำเกษตรกรด้วยแปลงต้นแบบ GAP แบบ Smart Farm กลุ่มที่ 7 โครงการธนาคารขยะประจำ โรงเรียนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมจากขยะสู่ผลผลิต (ต้นกล้า) กลุ่ม 8 โครงการเยาวชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย สุขใจไปกับเพชรวิเศษ กลุ่มที่ 9 โครงการผู้นำยุคใหม่ใส่ใจชุมชน ด้วยกิจกรรม 5 ส. กลุ่มที่ 10 โครงการพลังหลังกำแพง โครงงานทั้ง 10 กลุ่มมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยได้จัดทำการนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบ ประชาธิปไตย (ปนป.) โดยมีการจัดโหวตเป็น 2 ส่วนเพื่อหาทีมชนะเลิศ คือ ส่วนที่ 1 Merit Vote นับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะโหวตให้กลุ่มที่จัดทำโครงงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ดีเยี่ยม และส่วนที่ 2 Popular Vote นับคะแนนโหวตจากสาธารณชนโดยนับจากจำนวนการกดชื่นชอบ (LIKE)ในเฟซบุ๊กของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดให้โหวตและจะปิดโหวตในวันที่ 20 เมษายน 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า