ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประจำปี 2567 ณ จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 3-6 มกราคม 2567 : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมในวันแรก เริ่มต้นด้วย การกล่าวต้อนรับ นำเสนอวิดีทัศน์ และแนะนำสถาบันพระปกเกล้า โดย ทีมวิทยากร สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

พิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการอบรมและบรรยาย หัวข้อ “นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของพลเมือง” โดยความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สถาบันพระปกเกล้า ตระหนักถึงความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองที่ตระหนักรู้ (Concerned Citizen) และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (Active Citizen) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งโครงการสร้างสำนึกพลเมือง เป็นการให้ความสำคัญกับการศึกษาปัญหาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง โดยครูผู้ผ่านการอบรมจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ กระบวนการสร้างสำนึกพลเมืองแก่นักเรียน ใน 6 ขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามวิถีประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย”

จากนั้น เป็นการชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

ต่อด้วย การบรรยาย เรื่อง “การสร้างสำนึกพลเมือง รากฐานประชาธิปไตยกับโครงการสร้างสำนึกพลเมือง” โดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ส่วนในภาคบ่าย เป็นการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมประชาธิปไตยและจิตสำนึกพลเมืองในโรงเรียน” โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าด้านพลเมือง ซึ่งท่านอาจารย์ได้อธิบายขั้นตอน กระบวนการ การระบุปัญหา การคัดเลือกปัญหา และการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่จะศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการประเมินผลข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานกลุ่ม

การดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ปัจจัยสำคัญคือ การอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากครูผู้มีความรู้ในการกระบวนการสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ นโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง ฉันทามติและเสียงข้างมาก ซึ่งจะช่วยสร้างการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง ช่วยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู 46 คน จาก 16 โรงเรียนในภาคเหนือตอนบน โดยทีมวิทยากรสถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการติดตามการดำเนินโครงงานในระยะต่อไป

ข้อมูลและภาพจาก สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า