ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (ภาคอีสาน)


ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ภาคอีสาน) จำนวน 11 จังหวัด ซึ่งวิทยากรกระบวนการเป็นตัวกลางสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดข้อมูล ดังนั้นการเพิ่มเติมข้อมูลความรู้พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับฟังความรู้ ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และ ดร.สุวิทย์ มูลคำ ในประเด็น “เทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญในการเป็นวิทยากรกระบวนการ” จากนั้นนำทีมผู้อบรมได้ลงมือภาคปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และคณะ ประกอบด้วย นายภุชงค์ วงศ์กัณหา กรรการศูนย์ฯ จ.สกลนคร และนายทองดี ทองผาย กรรมการศูนย์ฯ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งคณะนักวิชาการและพนักงาน ของ สสม. ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดทั้ง 3 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมสาระที่เต็มเปี่ยม (ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า