ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จ.เชียงราย


          วันที่ 10 ม.ค.67 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จ.เชียงราย โดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก อ.วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และบรรยายเรื่อง “พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย” จากนั้น เป็นกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ และ Team Building บรรยายเรื่อง “ดิจิทัลกับการพัฒนาสังคมและมรดกทางวัฒนธรรม” โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

          ในภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ได้แก่ เยี่ยมชมเวียงปรึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เมืองโบราณ ประวัติศาสตร์เชียงแสน และร่วมกิจกรรม workshop บายศรีสวยดอกไม้ 

          หลังจากที่นักเรียนศึกษาดูงานในภาคบ่ายแล้ว ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

          โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน 60 คน ครูที่ปรึกษา 10 คน จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการบรรยายเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองภาคพลเมือง การเขียนโครงการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและขยายผลต่อยอดความเป็นพลเมืองในพื้นที่ ด้วย

ข้อมูลและภาพจาก สำนักส่งเสริมการเมืองภาคเมือง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า