ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2567


          ระหว่างวันที่ 16- 17 ม.ค.67 : สถาบันพระปกเกล้า โดย ส่วนงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2567 ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ รวมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานของสถาบันพระปกเกล้า 

          โดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมต้อนรับพนักงานใหม่ด้วย 

          ในส่วนของกิจกรรมวิชาการ เริ่มต้นด้วย กิจกรรมทำความรู้จัก “ฉันนี่แหละ...พลเมืองประชาธิปไตย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าด้านการเมืองภาคพลเมือง  และทีมงานนักฝึกอบรม สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จากนั้นเป็นการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานส่วนกลางในสถาบันฯ ได้แก่ ระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ ระบบพัสดุ การเบิกวัสดุครุภัณฑ์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมบุคลากรของสถาบันและการบริหารความเสี่ยง

          ส่วนวันที่สองของการปฐมนิเทศ จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การใช้บริการห้องสมุด รวมทั้งการจัดทำแผนงาน แผนเงิน และรายงานความก้าวหน้า รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ทั้งนี้ มีพนักงานใหม่ร่วมอบรม จำนวน 25 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า