ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1


          16 ม.ค.67 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 

          พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมี นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

          เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดโดย ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สมาชิกสภาเทศบาล” เป็นบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน เพื่อให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยสภาเทศบาลเอง หรือผลักดันให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ

          รวมทั้งมีบทบาทในการตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารตามหลักการถ่วงดุลอำนาจในระบบรัฐสภา และมีหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติอันเกี่ยวข้องกับการร่างและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อกฎหมาย เทศบัญญัติต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานสภาเทศบาล จึงถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของเทศบาล

          จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มี “หลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์” โดยมุ่งให้เกิดการสร้างเสริมความรู้และศักยภาพอันจำเป็นต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงทัศนคติในการทำงานเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสภาท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพและสร้างสรรค์

          จากนั้น เป็นการบรรยาย หัวข้อ “นักการเมือง : ความหวังและความคาดหวัง” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

          หลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสภาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสภาท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพและสร้างสรรค์ 

          ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาอบรม ประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนาเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา และการสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหลักสูตร และมีจำนวนชั่วโมงในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน 

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านท้องถิ่นได้ทาง

เพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
https://www.facebook.com/KPILocalCollege


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า