ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานครั้งที่ 4 ภาคใต้ตอนล่าง ณ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


          ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานครั้งที่ 4 ภาคใต้ตอนล่าง ณ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยวันแรกเดินทางไปศึกษาดูงาน ประเด็น “การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วม” ณ หาดสวนกง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานประเด็น “ตำบลแคบนเส้นทางแห่งการสร้างสังคมสันติสุข”ณ มัสยิดมะวาย์ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นอกจานี้ทางหลักสูตรฯ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “กระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้”ณ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

          ในวันที่ 2 ของการศึกษาดูงาน คณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประเด็น “การพัฒนาชุมชนด้วยนโยบายสาธารณะจากนักเรียนการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า” พร้อมทั้งจัดกิจกรรม CSR มอบรองเท้านักเรียน อุปกรณ์การเรียน และยาสามัญประจำบ้านให้กับเด็กนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบการเหตุอุทกภัยและนักเรียนที่ขาดแคลน จากนั้นเดินทางไปยังเทศบาลนครยะลา เพื่อรับฟังการบรรยายประเด็น “นครยะลา เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อตอบโจทยสังคมสันติสุข” ณ เทศบาลนครยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย จากนั้นลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ  TK PARK YALA และเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมัสยิดกลางปัตตานี และมัสยิดกรือเซะ

          ในวันที่ 3 คณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประเด็น “การจัดการความขัดแย้งของชาวประมงพื้นบ้าน เรื่องอุปกรณ์จับปลา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปประเด็น “วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน ซัมปลีมอ โฮมสเตย์” ณ ซัมปลีมอ โฮมสเตย์ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมการแปรรูปอาหารทะเล (กรือโป๊ะ) การเลี้ยงผึ้งชันโรง การเขียนลายเรือกอและ

          ในวันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน หลักสูตรฯ แบ่งการศึกษาดูงานเป็น 2 สาย โดยสายที่ 1 เดินทางไปศึกษาเส้นทางการสร้างแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ (มัสยิด 300 ปี) ความหลากหลายวัฒนธรรม ณ มัสยิดตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และสายที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จงหวัดนราธิวาสโดย โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนสมานมิตรวิทยา คณาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้นักศึกษาหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม CSR มอบเครื่องดนตรีพื้นบ้าน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า