ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มที่ 2 ประเทศอัจฉริยะ


          สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคตฯ กลุ่มที่ 2 ประเทศอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) และองค์กรการกุศลมูลนิธิเทมาเส็ก (Temasek Foundation International) สององค์กรชั้นนำของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยเป็นการศึกษาอบรมด้านความเป็นผู้นำ การพัฒนาคุณภาพเมืองที่ยั่งยืน การจัดการนโยบายสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมอัจฉริยะ จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ รวมไปถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่จากตัวอย่างหน่วยงานอันเป็นเลิศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อสร้างบุคลากรภาครัฐสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานองค์กรของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

          ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มที่ 3 ประเทศอัจฉริยะ และ กลุ่มที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการจัดการภัยพิบัติ แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดยทั่วไป (ไม่จำเป็นต้องเป็นศิษย์เก่า) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th   

https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1685


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า