ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมเชิงวิชาการ เวทีสาธารณะ ปปร. 19


21 มีนาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.) รุ่นที่ 19 จัดประชุมเชิงวิชาการ เวทีสาธารณะในหัวข้อ “ประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน” สะท้อนมุมมองทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำและปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านแนวความคิด ข้อสังเกต ให้สังคมได้ขบคิด ได้มีส่วนร่วมในการถกแถลง วิพากษ์วิจารณ์ เชิงสร้างสรรค์ ก่อเกิดการมีส่วนร่วมของภาควิชาการ ภาคการเมือง และภาคประชาสังคมโดยศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดเวทีในครั้งนี้โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า