ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น


วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและส่งเสริมเยาวชนใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น ด้วยการให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันพึงจะก่อประโยชน์ต่อชุมชน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข ประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งจะสร้างให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกรักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด นำทีมให้ความรู้ พร้อมทั้งเปิดการอบรม โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , อาจารย์ไพบูลย์ โพธิ์สุสวรรณ ให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลโครงการสำหรับเยาวชน” สร้างความสนุกสนานด้วย "กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำงานเป็นทีม" จากคณะนักวิชาการ และทีมงาน สำนักวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นโครงการดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า