ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อสืบสานความเป็นพลเมือง


เมื่อวันที่ 21 และ 22 มีนาคม ที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนาฎศิลป สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักการสังคีต จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง (ครั้งที่ 3) ณ ห้องกาลพฤกษ์ 2 โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าเชิญผู้แทนศิลปินพื้นบ้านแขนงต่างๆในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก กว่า 30 จังหวัด ประมาณ 120 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสำนึกพลเมือง รวมทั้งหาแนวทางรูปแบบในการสร้างสรรค์การแสดงศิลปะพื้นบ้านแขนงต่างๆที่มีการสอดแทรกแง่มุมในการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกพลเมือง ถ่ายทอดผ่านการแสดงเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งการแสดงศิลปะพื้นบ้าน มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า