ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาแถลงผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็น “การประเมินผลการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”


          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาแถลงผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็น “การประเมินผลการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” นำเสนอผลการศึกษาวิจัย (ร่าง) รายงานการศึกษาประเมินผลการปฏิรูปประเทศฯ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และหัวหน้าโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพล  สมพงษ์ นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา  อินทรทัต  นักวิจัย

          วิพากษ์รายงานการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว  อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปเพื่อแก้ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการศึกษา โดย นางสาวปัทมา  สูบกำปัง  นักวิจัย และ ดร.เลิศพร  อุดมพงษ์  นักวิจัย

          นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา  หน่วยงานที่นำแผนปฏิรูปไปปฏิบัติ เช่น หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรต่าง ๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายปฏิรูปประเทศ เช่น คณะกรรมการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ นักวิชาการ นักวิชาการจากสถาบันวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป คณะผู้ศึกษาวิจัยทั้งในภาพรวมและรายด้าน ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว ทั้ง Online และ Onsite

          ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอร่างรายงานการศึกษาวิจัย และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยปฏิรูปประเทศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสาธารณะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แก่วุฒิสภา และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ / นโยบายสาธารณะ 

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามถ่ายทอดสด งานสัมมนาดังกล่าวได้ทาง Facebook Fanpage : สถาบันพระปกเกล้า

https://fb.watch/qnJF4iutWw/?mibextid=Nif5oz

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า