ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร PDI รุ่นที่ 14


วันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม "หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 14" หลักสูตรดังกล่าว มุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินกิจการ โดยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน ภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในกำกับดูแลการบริหารองค์กรให้สามารถปรับตัวสู้กับการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป ได้รับเกียรติกล่าวเปิดการศึกษาอบรมโดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความคาดหวังของรัฐบาลต่อบทบาทของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ" นอกจากนี้ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ บรรยายให้ความรู้ในประเด็น "สคร.กับแนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในอนาคต" โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วิทยากร และผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ณ อาคารสโมสรราชพฤกษ์ ถ.วิภาวดีรังสิต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า