ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง 6 สถาบัน ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ


          5 มีนาคม 2567  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ร่วมประชุมหารือพัฒนาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ร่วมกับ 6 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 6 หลักสูตร และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 6 สถาบัน ประกอบด้วย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประซาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า ,  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม,  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ,  สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) สถาบันวิทยาการการค้า , หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  นอกจากนี้ผู้แทนทั้ง 6 สถาบันยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ในครั้งนี้อีกด้วย

#สถาบันพระปกเกล้า #วิทยาลัยการเมืองการปกครอง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า