ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา


          ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 นักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 23 เดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

          ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนักศึกษาเดินทางไปทำกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จากนั้น ออกเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ – สระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ (PPP – Saraburi Sandbox : A Low Carbon City)”

          ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อรับฟัง บรรยายสรุป “การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” พร้อมเยี่ยมชม พื้นที่สำหรับการวิจัยและพัฒนาของสมาชิกภายในอุทยาน และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ Inno store จากนั้น รับฟังการบรรยายสรุป ภาพรวมการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และการบริหารจัดการโครงการ THAILAND TAPIOCA EXPO KORAT 2024  KORAT PAO E-SPORT และโครงการอื่นๆ

          ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด รับฟังการบรรยายสรุป “การประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่โดยเชื่อมโยงกับชุมชน” 

          นำทีมศึกษาตลอดทั้ง 3 วัน โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณาจารย์ และทีมเจ้าหน้าที่หลักสูตรจากสำนักบริการวิชาการ นำนักศึกษาดูงานในพื้นที่จริงตลอดทั้ง 3 วัน สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้รับตลอดการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะนำมาสังเคราะห์และจัดทำเป็นเอกสารวิชาการของหลักสูตรเพื่อเผยแพร่และนำเสนอต่อไป

#สำนักบริการวิชาการ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า