ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ


วันที่ 24 มีนาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า” ร่วมกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และกระทรวงมหาดไทย“จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ” เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า