ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร สสสส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา


          ระหว่างที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาภูเก็ต 20 ปี” จากนั้น เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “การพัฒนาภูเก็ต : เมืองแห่งเศรษฐกิจใหม่บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (hub Phuket) และการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (Tram)” ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน คือ นายเรวัต  อารีรอบ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) นางอัญชลี  วานิช เทพบุตร (นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ) นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร (ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต) นายเพิ่มเกียรติ  เกษกุล  (รองประธานโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม (ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต) ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. สุรชัย พรหมพันธุ์  (นักศึกษาหลักสูตร 4ส14)

           วันที่ 2 คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ มีที่ราบประมาณ 1 ไร่ มีบ้านเรือน 200 หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมงเป็นหลัก ได้ดำเนินวิถีชีวิตอยู่ภายใต้บริบทวัฒนธรรมอิสลามมานานกว่า 300 ปี นอกจากนี้ภายในเกาะปันหยียังมีสนามฟุตบอลที่ลอยน้ำ 2 สนาม ที่สร้างขึ้นจากเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล เดิมสร้างจากเศษไม้มาต่อเป็นแพปลา จนพัฒนามาเป็นสนามคอนกรีต จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมเขาพิงกันซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของหินตามแนวรอยแยก โดยหินบริเวณฐานถูกคลื่นน้ำทะเลกัดเซาะทำให้หินส่วนบนซึ่งมีน้ำหนักมากเลื่อนตัวลงมาเป็นลักษณะเหมือนเขาหินวางพิงกัน ซึ่งมีแผ่นจารึกพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2515 

          การศึกษาดูงานตลอดทั้ง 3 วัน มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่มาถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมอย่างเป็นระบบ ต่อไป

#สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า