ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)


          หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และนำมาปรับใช้กับตนเองและหน่วยงาน นำโดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษา จำนวน 24 คน

          โดยวันที่ 4 มีนาคม 2567 ช่วงเช้าได้เดินทางไป เขตปลอดทหารชายแดนเกาหลี (The Korean Demilitarized Zone (DMZ)) เพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตและสภาพพื้นที่บริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 

          ในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับเกียรติจากท่านบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในการบรรยายสรุป หัวข้อ ”แนวคิดและวิธีการของเกาหลีใต้ในการรวมประเทศ” และตอบข้อซักถามให้ความรู้แก่คณะนักศึกษา

          วันที่ 5 มีนาคม 2567 ช่วงเช้าเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพัฒนาประชาธิปไตยเกาหลีใต้ (The Korea Democracy Foundation (KDF)) โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Lee Jae-oh ประธานมูลนิธิ ในการบรรยายสรุป หัวข้อ “บทบาท KDF ในการพัฒนาและเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี” โดยภารกิจสำคัญของมูลนิธิ คือ การถ่ายทอดจิตวิญญาณประชาธิปไตย การส่งต่อประสบการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเกาหลีไปยังคนรุ่นต่อไป และ Mr. Kim Chan-ho ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ได้นำคณะเยี่ยมชมห้องนิทรรศการชีวิตประชาธิปไตย ชมห้องเอกสารสำคัญ และศึกษาขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของเกาหลี รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน 

          ในช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี (The War Memorial of KOREA) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ผ่านบทเรียนในอดีตของสงครามเกาหลี และร่วมวางพวงมาลาเพื่อไว้อาลัยและแสดงออกถึงความเคารพแก่ทหารไทยที่เข้าร่วมรบและเสียชีวิตในสงครามเกาหลี

          ทั้งนี้ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานดังล่าว นักศึกษาจะนำมาสังเคราะห์และร่วมกันถอดบทเรียนในชั้นเรียนต่อไป

#สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า