ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น


วันที่ 30 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียน 130 คน และคณะ จาก 13 โรงเรียน ใน 7 อำเภอ ของ “โครงการเสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย” เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระปกเกล้า ได้รู้จักกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การดำเนินงานของสถาบันฯ พร้อมรับฟังแนวคิดและความสำคัญของโครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น” จากนักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมคิดต่อยอดความรู้ ด้วยการร่วมกันนำเสนอโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ โรงเรียน และชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม ซึ่งถือเป็นการปูพื้นฐานสร้างการมีส่วนร่วม สานต่อการสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อคัดเลือกนำโครงการดีๆ ที่เยาวชนนำเสนอไปดำเนินงานสานต่อกิจกรรมในชุมชนต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า