ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559


ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และอ.วิชุดา สาธิตพร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลบทความวิจัย ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับชาติ สาขาพัฒนาสังคม รางวัลดี ในหัวข้อ “แนวทางการศึกษารัฐในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคมกับนโยบายประกันสังคมของประเทศไทย : ความสำเร็จและล้มเหลวในการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย ก่อน พ.ศ.2533” และอีก 1 รางวัล คือ รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับชาติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รางวัลชมเชย ในหัวข้อ “การเข้า (และไม่) ถึงโครงการช่วยเหลือรัฐบาลของประชาชน : ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือและภาคใต้ของไทย” โดยคณะผู้วิจัย ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และ อ.วิชุดา สาธิตพร


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า