ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 28 (PA 28)


          2 เม.ย.67 : สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขาธิการ และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 28 (People’s Audit) ณ ห้องแก้วกัลยา โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

          ในภาคเช้า เป็นพิธีเปิดการศึกษาอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงาน และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการศึกษาอบรม

          จากนั้น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้ากับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย” ความสำคัญว่า  สถาบันฯ พัฒนาหลักสูตรนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการจัดทำการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมให้มีความสามารถ และทักษะในการจัดทำกระบวนการให้บริการสาธารณะในหน่วยงาน หรือพื้นที่การให้บริการในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ใช้โอกาสนี้ศึกษาหาความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

          โดย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ย้ำว่า “พลเมือง” เป็นคำที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เพียงมีรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้น แต่ประชาชนจะต้องเป็นพลเมืองตามประชาธิปไตยด้วย ซึ่งกล่าวย้ำว่า การสร้างความเป็น “พลเมือง” ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะ “เริ่มต้น”

          หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 28 ใช้ระยะเวลาในการอบรม 6 วัน โดยอบรมระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2567 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 42 คน 

ขอบคุณภาพจาก สำนักวิจัยและพัฒนา

#พลเมือง #การมีส่วนร่วม #การให้บริการสาธารณะ #PA #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า