ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ “การกระทำทางรัฐบาล : มุมมองผ่านประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญ”


          2 เม.ย.67 : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ “การกระทำทางรัฐบาล : มุมมองผ่านประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญ”  

          กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมี ผศ.ดร.ภาวัฒน์  สัตยานุรักษ์ (รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

          จากนั้น  เป็นการอภิปรายในหัวข้อ “มองการกระทำทางรัฐบาลผ่านประวัติศาสตร์กฎหมายและรัฐธรรมนูญ”  โดยวิทยากร  ผศ.ดร.รวินทร์  ลีละพัฒนะ (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และอาจารย์ชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)

          ประเด็นทางวิชาการ “การกระทำทางรัฐบาล” เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้น ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 9/2549 ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยแรกที่กล่าวถึงทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาล และกลายเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นในกลุ่มนักกฎหมายมหาชน เมื่อศาลปกครองกลางออกคำสั่งศาลปกครองกลาง หมายเลขดำที่ 984/2551 เป็นคดีเกี่ยวกับ คำแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ที่เป็นการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ซึ่งนำมาสู่วิกฤติการณ์ทางการเมืองในปี 2551 นอกจากนั้น ยังมีหลายกรณีที่ศาลทางกฎหมายมหาชนมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่อ้างหลักการของทฤษฎีการกระทำทางรัฐบาล

          แนวคิดเกี่ยวกับการกระทำทางรัฐบาลมีลักษณะเชื่อมโยงกับบริบททางประวัติศาสตร์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศซึ่งทำให้รายละเอียดในการปรับใช้หลักดังกล่าวของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าวซึ่งยังเป็นที่กล่าวถึงในวงงานวิชาการและมีแนวโน้มที่ถูกนำไปใช้มากขึ้นโดยฝ่ายตุลาการ จึงจัดงานสัมมนาดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในงานวิจัยดังกล่าว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ได้

ติดตามรับชมงานสัมมนาย้อนหลังทาง

https://fb.watch/rbJLQZPPPC/?mibextid=Nif5oz

#สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า