ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปฐมบทประชาธิปไตย: การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในสยามสมัยปฏิวัติ”


          3 เมษายน 2567 : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปฐมบทประชาธิปไตย: การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในสยามสมัยปฏิวัติ”

          ในวาระเปิดตัวหนังสือ "การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม: ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475" เขียนโดย รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น และเผยแพร่องค์ความรู้ ได้แก่ 

  • ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กล่าวแนะนำหนังสือ)
  • ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (วิทยากรร่วมเสวนา)
  • ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยากรร่วมเสวนา)
  • ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยากรร่วมเสวนา) 

ดำเนินรายการโดย ดร.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม: ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475" จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ แง่มมุมทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่มีการแข่งขันการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองผ่านการออกแบบระบบการเลือกตั้งที่ได้เคยเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน อันจะก่อให้เกิดการส่งผ่านองค์ความรู้ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องราวในอดีตแล้วนำมาพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับการเมืองในปัจจุบัน อันเปรียบเสมือนการนำอดีตมารับใช้ปัจจุบัน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์

อ่านบทนำ/บทคัดย่อได้ที่ 
https://shorturl.asia/iZNFA

อ่านผ่านแอปพิลเคชัน KPI ebooks 
https://bit.ly/40cSBRg

คู่มืออ่าน ebook
https://bit.ly/3HaoBxR

Link ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
https://kpi-lib.com/library/

#kingprajadhipokmuseum #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า