ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 27 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เรียนรู้คุณค่าประชาธิปไตย เปิดโครงการ “ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธาราม บ้านจรเข้สามพัน” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี


          วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 กลุ่มบ้านบำรุงเมือง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เรียนรู้คุณค่าประชาธิปไตย พร้อมเปิดโครงการ “ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธาราม บ้านจรเข้สามพัน”  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางณัชชาภัทร อมรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภออู่ทอง  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจระเข้สามพัน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ประกอบการ

          โครงการดังกล่าวดำเนินการโดย นักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า (กลุ่มบ้านบำรุงเมือง) ซึ่งต้องการพัฒนาพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธารามแห่งนี้  ตามหลักคิดสำคัญว่าด้วยเรื่องการใช้ “กลไกประชาธิปไตยด้วยพลเมืองท้องถิ่น” ซึ่งการพัฒนาชุมชนจะยั่งยืนอยู่ได้ต้องตั้งอยู่บนฐานของประชาธิปไตยที่มาจากการมีส่วนร่วมโดยคนท้องถิ่น โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ผ่านทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมทำงานร่วมกันได้ ทั้งระดับผู้กำหนดนโยบาย ภาคผู้นำชุมชน ประชาสังคม และกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งเสริมประชาธิปไตยระดับชุมชนจะมีคุณค่ามากขึ้น โดยชุมชนตระหนักและสร้างความเป็นเจ้าของ และเห็นประโยชน์ร่วม จนนำไปสู่การขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ทำให้ชุมชนพัฒนาก้าวไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

#ปปร27  #วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า