ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ NABO สาธารณรัฐเกาหลี


นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหารของสถาบันฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ โฆษกกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, และ ดร. สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณของรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี (National Assembly Budget Office: NABO, Republic of Korea) นำโดย Prof. Dr. Kim, Junki, Chief of the NABO โดยหารือร่วมกันในการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโอกาสนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง NABO ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากฝ่ายการเมือง (Nonpartisan) โดยมีบทบาทและทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับงบประมาณของประเทศ ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า โดยการสนับสนุนจากสถาบันธนาคารโลกเพื่อจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (Thai Parliamentary Budget Office: Thai PBO) ขึ้นในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ ตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่ง Thai PBO ทำหน้าที่คล้ายกับ NABO ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ. …. ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันพระปกเกล้า ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้บริหารของ NABO ซึ่งจะได้นำไปจัดทำโครงสร้างองค์กรของ Thai PBO ต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า