ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมออกบูธนิทรรศการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร โครงการสัมมนา "สวัสดิการผู้สูงอายุสู่อนาคตที่ยั่งยืน"


          9 เมษายน 2567 สถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในโครงการสัมมนา "สวัสดิการผู้สูงอายุสู่อนาคตที่ยั่งยืน"  ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางชุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมบอร์ดนิทรรศการนำเสนอความรู้ภายใต้พันธกิจสำคัญต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า ภายในงานยังมีการสัมมนาในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การสัมมนา เรื่อง "สวัสดิการผู้สูงอายุสู่อนาคตที่ยั่งยืน" หัวข้อ สิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ

#ศูนย์สื่อสารองค์กร #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า