ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Safety Yaowarat Sustainable Future


          9 เมษายน 2567 : นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มบ้านราชดำริ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27)  ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ  Safety Yaowarat Sustainable Future ในชุมชนวัดปทุมคงคา ชุมชนชนตลาดน้อย ชุมชนย่านเยาวราช โครงการ Safety Yaowarat Sustainable Future เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับสมาชิกในชุมชนเยาวราชได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ผ่านการฝึกอบรมการเป็นอาสาสมัครด้านความปลอดภัยและสาธารณสุข Safety Volunteer พร้อมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตกทม. สถานพยาบาล วัด สถานีตำรวจ สถาบันการศึกษา เพื่อให้เยาวราชเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

#ปปร27 #วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า