ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ สอวช. พัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


          วันที่ 17 เมษายน 2567 สถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ดร.ศรันยุ หมั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นางณัชชาภัทร อมรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ดร.สิริพร พิทยโสภณ  รองผู้อำนวยการ และคณะ เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า

          สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีความสนใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการศึกษาวิจัยในมิติสังคม อาทิ การลดความขัดแย้งด้วยกระบวนการสันติวิธี  ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม ความเป็นประชาธิปไตย และการศึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น จึงลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

          ซึ่งความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อผลักดันผลงานการศึกษาวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ที่สำคัญ  รวมถึงการชับเคลื่อนให้พัฒนาไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ (Policy Advocacy)  ปรับปรุงข้อกฎหมายให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศได้รับการแก้ไข นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต 

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า