ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น (ปกม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


          ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2567 นำโดย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)

          วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฮันกุก วิทยาเขตโซล  (Hankuk University of Foreign Studies) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. คยองอึน พัค (Kyungeun Park) (ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้นรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลี” โดย รศ.ดร.ซองมิน ฮัน (Sung Min Han) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  และ หัวข้อ “กฎหมายป้องกันทุจริต” โดย ศ.ดร.บงชอล คิม(Bong Chul Kim) วิทยาลัยนานาชาติ, รองประธานสมาคมไทยศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

          นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ทางการเมือง กว่าจะมาเป็นประชาธิปไตยที่มั่งคงอย่างทุกวันนี้ รวมถึงปัญหาการคอร์รัปชัน แนวทางการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันคอร์รัปชัน

          วันที่ 5 เมษายน 2567 ในช่วงเช้ารับฟังการบรรยาย “นโยบายการจัดสวัสดิการ และศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุของเกาหลี” โดย ชเว โบคยอง, Director CSR Department, ศูนย์สวัสดิการและดูแลแห่งมหานครโซล (Seoul Council on Social Welfare) และเยี่ยมชมศูนย์สวัสดิการและดูแลผู้สูงอายุอึนพยอง (City Eunpyeong Senior Citizens' Comprehensive Social Welfare Center) โดยนักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเกาหลีใต้ นโยบายของรัฐและการนำไปปฏิบัติ และความท้าทายในอนาคต รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศจริงภายในศูนย์สวัสดิการ โดยการเยี่ยมชมจุดบริการต่างๆ ภายในศูนย์

          จากนั้น ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังเทศบาลกรุงโซล โดยได้เยี่ยมชมสำนักงานเทศบาล ศูนย์รวมของประชาชนในกรุงโซล ที่รวบรวมทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง พื้นที่สาธารณะสำหรับทำกิจกรรมของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวต้นแบบ ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและได้แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

          นอกจากนี้ คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมคาราวะ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ (อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต)ณ กรุงโซล และรับฟังบรรยายพิเศษ “ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี และสถานการณ์ปัจจุบัน” 

          การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฯ โดยนักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับหน่วยงานและจัดทำสรุปผลการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนร่วมกันต่อไป

ข้อมูลและภาพจาก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า