ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า อบรมพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น รุ่นที่ 2


          22 เม.ย.67 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า

          โดยพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม โดยรองเลขาธิการ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ต่อพื้นที่ของตน เชื่อมั่นว่าการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตัวเอง ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป 

          พร้อมกันนี้ พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดอบรม

          และการบรรยายเรื่อง “เยาวชนกับการป้องกันการทุจริตในสังคมผ่านหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยวิทยากรจาก สำนักงานป.ป.ช. ได้แก่ อาจารย์วริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตศึกษา อาจารย์เกษม จิตติวุฒินนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และอาจารย์ติณณภพ พัฒนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

          โครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น มีการอบรม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ซึ่งมีน้องๆเยาวชนจำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งคณาจารย์ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน  โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเรียนรู้วิธีคิดเชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น ช่วยพัฒนาต่อยอด ลดการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นของตน 

#พลเมือง #นวัตกรรม #ต่อต้านการทุจริต #วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า