ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3


ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 3” ผนึกกำลังผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณาจารย์ จำนวน 67 คน จาก 18 โรงเรียนร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆ อาทิ การเตรียมเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมือง การสร้างสำนึกพลเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดทำนโยบายสาธารณะ 6 ขั้นตอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม เพื่อสะท้อนการนำเสนอที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการขยายผลของโครงการไปสู่โรงเรียนและนักเรียนต่อไปในอนาคต ตลอดระยะเวลาทั้งสี่วันของการอบรมเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติบรรยายพิเศษ พร้อมมอบเกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมอบรม นำทีมโดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, อาจารย์อังสนา พิไสยสามนต์เขต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ ,อาจารย์ฉันทนา ภวภูตานนท์ ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนศรีธวัชวิทาลัย และทีมพนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า