ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 (วัน...

05 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 (วัน...

04 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559

21 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 55 ป...

20 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16

20 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพร...

17 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมกรรมการพิจารณาผลงานโครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานคว...

11 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริ...

07 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี

06 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้ด้านพลเมืองกับครูมัธยมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่ว กท...

03 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการร่วมแสดงความยินดี กรมการพัฒนาชุมชนครบ 54 ปี

30 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

งานวันสันติภาพสากล (International Day of Peace)

21 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีรุ่นที...

21 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 101 ปี

18 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองฯ สำหรับนั...

17 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น...

16 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีประกวดผลงานนักเรียน โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

16 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการสนับสนุน สนช.และ สปท. รุ่นที่ 1 แล...

15 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน...

13 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

12 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า