ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบใบรับรองหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่...

21 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำนายนันท...

21 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในปร...

19 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารับมอบวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยม...

19 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของ...

18 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนาวิชาการ เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธ...

17 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

รดน้ำ ขอพร ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณเนื่องในโอกาสเท...

15 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2558: ความคาดหวัง ข้อควร...

10 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอก...

09 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 13 ปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล

04 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา การเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ จ.เ...

04 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ถวายพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

02 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีประชาเสวนา “สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ เวทีที่ 1...

28 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 14 โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

06 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลงนามในบันทึกความตกลงทางวิชาการกับ...

06 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 18 และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิง...

01 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดช...

24 กุมภาพันธ์ 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนา สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง

30 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้เกียรติเดินทางไปพม่า ร่วมกับ สสม. ในโคร...

25 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สสม. นำทีมลุยทบทวน ธน.สุขภาพฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

23 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า