ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติส...

09 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการฯ บรรยาย มุมมองและหลักการสำคัญของนักวางแผนยุทธศาสตร...

09 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

โครงการ Basic Concepts on Conflict Resolution

09 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด...

05 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ...

30 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ...

30 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร และพนักงาน ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพส...

30 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตร สสสส. รุ่นที่ 6

30 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก...

28 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

รวมพลังนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าช่วยเหลือเบื้องต้นเหตุการณ์แผ...

27 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

งานเปิดตัวศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า

27 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีการศึกษาอ...

22 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 5

21 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบใบรับรองหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่...

21 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำนายนันท...

21 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในปร...

19 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารับมอบวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยม...

19 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของ...

18 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนาวิชาการ เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธ...

17 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

รดน้ำ ขอพร ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณเนื่องในโอกาสเท...

15 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า