ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2558: ความคาดหวัง ข้อควร...

10 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอก...

09 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 13 ปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล

04 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา การเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ จ.เ...

04 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ถวายพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

02 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีประชาเสวนา “สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ เวทีที่ 1...

28 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 14 โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

06 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลงนามในบันทึกความตกลงทางวิชาการกับ...

06 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 18 และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิง...

01 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดช...

24 กุมภาพันธ์ 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนา สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง

30 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้เกียรติเดินทางไปพม่า ร่วมกับ สสม. ในโคร...

25 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สสม. นำทีมลุยทบทวน ธน.สุขภาพฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

23 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

คณะสภาสถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS...

20 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดเวทีแรกประชาเสวนาหาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเท...

18 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนา สานพลังเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต...

15 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้านำเสนองานวิจัย พัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลื...

14 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประชุมร่วม...

12 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า