ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นขอ...

24 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นขอ...

23 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

22 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

22 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานเรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบฯ ณ มหา...

19 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

GRIPS ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

19 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการบรรยายพิเศษ การพัฒนาภาวะผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์...

09 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติส...

09 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการฯ บรรยาย มุมมองและหลักการสำคัญของนักวางแผนยุทธศาสตร...

09 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

โครงการ Basic Concepts on Conflict Resolution

09 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด...

05 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ...

30 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ...

30 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร และพนักงาน ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพส...

30 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตร สสสส. รุ่นที่ 6

30 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก...

28 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

รวมพลังนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าช่วยเหลือเบื้องต้นเหตุการณ์แผ...

27 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

งานเปิดตัวศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า

27 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีการศึกษาอ...

22 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 5

21 เมษายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า