ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 นำเสนอโครงงานกลุ่ม


          18 เมษายน 2567 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการอำนวยการหลักสูตรของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และอาจารย์กำกับบทเรียน เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำโครงงานกลุ่ม โดยมีประเด็นหลักคือ “การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย (Strengthening Social Cohesion in Thai Society)” ทั้งนี้ การจัดทำโครงงานกลุ่มของหลักสูตรฯ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้จัดการความขัดแย้งและเสริมสร้างสังคมสันติสุขด้วยการปฏิบัติจริง และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการริเริ่ม พัฒนาและดำเนินโครงงานที่นำไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

 

#สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า