ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 12


19 – 21 เม.ย.67 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมสอบเอกสารวิชาการกลุ่ม และปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 19 เม.ย.67 เป็นกิจกรรมการสอบเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ณ สถาบันพระปกเกล้า  

และวันที่ 20 เม.ย.67 คณะนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวทางพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง” ณ อบต.บ้านกุ่ม จ.เพชรบุรี

โดยในภาคบ่ายเป็น พิธีปัจฉิมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และบรรยายและรองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

ซึ่งกิจกรรมวันที่ 21 เมย.67 เป็นการสรุปประเมินผลและสะท้อนมุมมองการศึกษาอบรม  นายภควัต อัจฉริยปัญญา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลและภาพจาก

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า