ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมออนไลน์ : โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”


          25 เม.ย.67 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมออนไลน์ : โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ในรูปแบบออนไลน์

          พิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงาน และชี้แจงภาพรวมโครงการฯ  โดยกล่าวว่า “วันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการจุดประกายความคิดรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกัน”

          จากนั้น เป็นการแนะนำวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

          ในช่วงท้ายของกิจกรรม เป็นการชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย โดย อ.วิลาวัณย์ หงษ์นคร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน 10 หน่วยงาน

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่สามารถพัฒนาโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่ช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้แก่ โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และคุณภาพของการศึกษา ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทุกช่วงวัยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต**

#วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า