ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประจำปี 2567 (ภาคใต้)


25 เมษายน 2567 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ให้กับคณะผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 42 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนในสังกัด อปท. จังหวัดกระบี่ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ทีมงานจากสถาบันฯ และผู้เข้ารับการอบรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ กล่าวรายงานโดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และนายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นวิทยากรประจำโครงการฯ 

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2567ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ภูพาโน จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ เจตคติ การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อถ่ายทอดสู่นักเรียนในโรงเรียนต่อไป

ข้อมูลและภาพ : #สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า