ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและคนวงงานรัฐสภา


          26 เมษายน 2567 ณ ฝั่งห้องอบรม สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมือง เรื่อง รัฐสภาไทย : บทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาประเทศชาติและประชาชน อย่างทันการณ์และทันเกม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการสัมมนาและต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

          สำหรับการจัดโครงการ ผู้อำนวยการนสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น พร้อมด้วยนักวิชาการ และพนักงานฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวรวม 5 ครั้ง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย การเสริมสร้างความรู้เพื่อเท่าทันต่อกระแสและระเบียบโลกใหม่ (New World Order)  การเสริมสร้างความรู้และทักษะในกระบวนการนิติบัญญัติ การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ  การเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของรัฐสภาและประชาธิปไตยไทย

โดยวิทยากรของเวทีวันแรกในวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

  • ศ.กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม : ข้อพิจารณานโยบายและกฎหมายไทย   
  • ผศ.ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   บรรยายพิเศษ เรื่อง สันติภาพโลก : ความท้าทายใหม่ หนทางสู่สงคราม หรือ สันติภาพ?
  • ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่องการทูตรัฐสภาในบริบทการเมืองโลกปัจจุบัน ข้อพิจารณาต่อบทบาทของรัฐสภาไทย
  • รศ.ดร.ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิแรงงาน (ข้ามชาติ) จากหลักการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกรอบกติกาสากล สู่ผลในทางปฏิบัติ

ทั้งนี้ ท่านสามารถสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการคนการเมืองในอีก 5 ครั้ง 

  • วันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 - 10.45 น. ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา
  • วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชาธิปก
  • วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา
  • วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 – 15.30 น. ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย
  • วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา

#สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า