ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้แทนจาก UNDP เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ


วันที่ 26 เมษายน 2567 นายเรอโนด์ เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) เข้าพบ รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหาร โดยมีนายภควัต อัจฉริยปัญญา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  หารือความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับ กับ UNDP ในการทำงานร่วมกันในอนาคต 

ทั้งนี้ รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และ นายเรอโนด์ เมเยอร์ หารือถึงปัญหาการทำงานในระดับพื้นที่ของไทย การพัฒนาการศึกษา การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีใหม่ การลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ เช่น การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนและครอบคลุมต่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยประสบอยู่เป็นต้น  ซึ่ง UNDP ยินดีให้ร่วมมือในการทำงานร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสร้างความต่อเนื่องด้านวิชาการต่อไป

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า