ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

​ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม : ความซื่อตรง


สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม : ความซื่อตรง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง ในพื้นที่ 5 ตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะเวลาดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 5 วัน ได้แก่ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี และวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง โดยมีการเชิญตัวแทนในพื้นที่ตำบลละประมาณ 50 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน ครู ผู้แทนหน่วยงานราชการ และชาวบ้านในชุมขนมาร่วม ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความซื่อตรงในพื้นที่ พร้อมร่วมกันเสนอวิธีแก้ไข และออกแบบภาพอนาคตที่คนในชุมชนอยากเห็น จากนั้นเป็นการนำเสนอและนำข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นมาจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน ซึ่งในขั้นถัดไปของการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้าจะให้ทุนสนับสนุนกับชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนคุณธรรมความซื่อตรงที่แต่ละตำบลร่วมกันคิดขึ้น นอกจากการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนคุณธรรมความซื่อตรงแล้ว ยังมีกิจกรรมค้นหาบุคคลต้นแบบที่ดีในชุมชนเพื่อให้บุคคลต้นแบบถ่ายทอดวิธีคิด ประสบการณ์ ให้กับสมาชิกในชุมชนด้วย ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายความซื่อตรงเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังพลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) ของสถาบันพระปกเกล้า จัดทำในปีงบประมาณ 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า