ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและคนวงงานรัฐสภา ครั้งที่ 2


          3 พฤษภาคม 2567 ณ ฝั่งห้องอบรม สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมือง เรื่อง รัฐสภาไทย : บทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาประเทศชาติและประชาชน อย่างทันการณ์และทันเกม 

          สำหรับการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว ผู้อำนวยการนสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น พร้อมด้วยนักวิชาการ และพนักงานฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวรวม 5 ครั้ง ภายในใต้ประเด็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การเสริมสร้างความรู้เพื่อเท่าทันต่อกระแสและระเบียบโลกใหม่ (New World Order) การเสริมสร้างความรู้และทักษะในกระบวนการนิติบัญญัติ การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ และการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของรัฐสภาและประชาธิปไตยไทย ซึ่งในครั้งแรกที่จัดไปเมื่อ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

          โดยในวันนี้ (3 พฤษภาคม 2567) เป็นเวทีสัมมนา ครั้งที่ 2  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

  • นายจุมพล นิติธรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการพัฒนาคุณภาพกฎหมายไทย : เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 77 สู่ผลในทางปฏิบัติ
  • นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎร , นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , Mr.Edmond Efendija Country Director, National Democratic Institute ร่วมกันอภิปราย เรื่อง กระบวนการตรากฎหมายไทย : บทบาทที่ท้าทายของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ  และดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ทั้งนี้ ท่านสามารถสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการคนการเมืองได้ในอีก 4 ครั้ง ดังนี้ 

  • วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชาธิปก
  • วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา
  • วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย
  • วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา

#สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า