ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี โครงการนานาชาติว่าด้วยการสำรวจด้านสังคม (ISSP General Meeting 2024)


          วันที่ 26 เม.ย.-1 พ.ค. 2567 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร. เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ISSP 2024 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

          ซึ่งกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินการต่างๆ ประจำปี 2023 การร่วมแสดงความยินดีในฐานะที่ปีนี้ ISSP มีวาระครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งเครือข่าย เวทีเสวนานำเสนอผลงานวิจัยจากผลการสำรวจของประเทศสมาชิก การนำเสนอ อภิปรายซักถาม และลงมติของประเทศสมาชิกต่อร่างชุดคำถามการสำรวจสำหรับปี 2025 การลงมติหัวข้อหลักประเด็นการสำรวจสำหรับปี 2026

          การลงมติเพื่อเลือกผู้แทนประเทศสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการยกร่างชุดคำถามสำหรับปี 2027 และ คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ที่ครบวาระ หรือแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง โดยในทุกๆ กระบวนการของการประชุม ISSP ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประเทศสมาชิก เพื่อให้เครื่องมือสำรวจมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

          โครงการนานาชาติว่าด้วยการสำรวจด้านสังคม (International Social Survey Programme) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจในหัวข้อหลากหลายที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์ โดยจะมีการกำหนดหัวข้อการสำรวจขึ้นในแต่ละปี  ทำให้มีฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในมิติสังคมของประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ ISSP ทำการสำรวจมานั้น จะเผยแพร่ต่อสาธารณะให้สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับ ISSP แล้วกว่าล้านคน

          ISSP ถูกก่อตั้งขึ้นโดยประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมัน ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

          โดยสถาบันพระปกเกล้าได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกในฐานะตัวแทนประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เนื่องจาก สถาบันมีประสบการณ์ที่สำคัญด้านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและการศึกษาวิจัยทางการเมือง มีทีมนักวิชาการที่มีความสามารถทางวิชาการสูง ตลอดจนสถาบันเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของสถาบันถูกนำไปใช้โดยผู้กำหนดนโยบายทั้งรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน

ข้อมูลและภาพจากสำนักวิจัยและพัฒนา 

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า